Kanał Wyżej
Starszy Referent w Dziale Administracyjnym ( 1 etat)

TerminZałączniki
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały, między innymi, następujące obowiązki:
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem mienia  i odpowiedzialności cywilnej Zakładu, w tym min.:
▪aktualizacja i terminowe zgłaszanie mienia do ubezpieczenia zgodnie z wymogami zawartej umowy ubezpieczenia,
▪ bieżące przekazywanie pracownikom ADK informacji w sprawie aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej oraz   
  zasad i obowiązków dotyczących zgłaszania szkód, standardów przygotowywania druków zgłoszenia, obiegu
  dokumentacji ubezpieczeniowej wewnątrz zakładu,
▪ udział w wybranych komisyjnych oględzinach szkód,
▪ gromadzenie i analizowanie danych o dotychczasowej szkodowości,
▪ nadzór nad procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań,
▪ odwołania od decyzji ubezpieczeniowych i regresów,
▪ prowadzenie spraw związanych z wypłatą franszyz redukcyjnych,
▪ prowadzenie korespondencji zarówno z podmiotami/osobami poszkodowanymi, brokerami, jak i z zakładami
  ubezpieczeniowymi,
▪ przetwarzanie danych ubezpieczeniowych stosownie do potrzeb, w tym współtworzenie bazy szkód
▪ przygotowywanie raportów zbiorczych z zakresu prowadzonych spraw
-prowadzenie rejestru zawieranych w Dziale Administracyjnym umów  i wystawianych           wniosków,
- sporządzanie cyklicznych raportów dla służb finansowo – księgowych Zakładu z zakresu zaangażowania środków finansowych                
   i  zapotrzebowania na środki finansowe w Dziale Administracyjnym,
- sporządzanie cyklicznych raportów z zakresu efektywności pracy  Działu,
- sporządzanie rozliczania zaliczek pobieranych przez pracowników Działu.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 
Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy
na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
       Stanowisko pracy: praca administracyjno-biurowa, stanowisko pracy związane z pracą 
przy komputerze w wymiarze
       powyżej 4 godzin na dobę przy oświetleniu częściowo sztucznym. wyjściami w teren, przemieszczaniem się                            
       na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.
 
 
Wymagania konieczne:
 
    - wykształcenie wyższe,  
   - dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel,
    - znajomość procesu zawierania i obsługi polis ubezpieczeniowych,
    - doświadczenie w pracy w obszarze dotyczącym ubezpieczeń lub finansów,
    - znajomość procesu likwidacji szkód,
    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub         umyślne przestępstwo skarbowe,        
    - nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania pożądane:
 
       -   umiejętność analitycznego myślenia,
       -   komunikatywność i odpowiedzialność,
       -   samodzielność – samoorganizacja czasu pracy,
       -   rzetelność,
       -   dokładność i terminowość,
       -   umiejętność pracy w zespole,
       -   odporność na stres.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 -  podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 -  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 -  podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 -  podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
-  podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
-  osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego   
   „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
-  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j. t.) 
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych
państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną
dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 
Poprzez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  jego  danych osobowych, zawartych  w dokumentach złożonych dla potrzeb rekrutacji, w zakresie danych innych niż wymienione w art.221 §1 Kodeksu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016, 922 ), a począwszy od 25 maja 2018r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO,
Informuję, że:
1)    administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście  m.st. Warszawy; dane kontaktowe: ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, tel. (22) 33 66 155 email: sekretariat@zgn.waw.pl;
2)    dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (601 506 234; 660 571 333; 502 366 822;793 138112); e-mail:(r.chmurski@inspektorzyodo.pl; d.stachyra@inspektorzyodo.pl;p.chaciak@inspektorzyodo.pl; m.klos@inspektorzyodo.pl).
3)   dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4)   dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną   w drodze rekrutacji .
5)   przysługuje Pani/Panu  prawo żądania od Administratora dostępu do swoich daych osobowych,   ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania       oraz prawo do przenoszenia tych danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu zawarcia umowy o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 01.06.2018 r, do godz. 16:00 na adres:
 
 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5 z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji -Starszy Referent w Dziale Administracyjnym
 
 
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 01.06.2018 r do godz. 16:00.
 
 
Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzicie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Administracyjnym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 
Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Administracyjnym w ramach naboru ogłoszonego dnia  
22 maja 2018r. 
Joanna Targosz: Warszawa
Uzasadnienie:
Na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty, w tym 1 oferta spełniła wymagania formalne konkursu. Pani Joanna Targosz spełniła oczekiwania niezbędne do pracy na przedmiotowym stanowisku. Kandydatka prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Starszy Referent w Dziale Administracyjnym ( 1 etat)
Administrator (3 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Starszy Specjalista w Dziale Technicznym (1 etat)
Specjalista ds. Kontrolingu (1 etat)
Starszy Specjalista w Dziale Technicznym w Dziale Technicznym (1 etat)
Starszy Specjalista w Dziale Technicznym (1 etat)
Referent (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Księgowa - Księgowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Starszy Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat - na zastępstwo)
Specjalista ds. windykacji (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskkiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Starszy Specjalista w Dziale Technicznym (1 etat)
Starszy Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat - na zastępstwo)
Referent w Administracji Domów Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Główny Księgowy (1 etat)
Starszy Referent w Dziale Kadr i Organizacji (1 etat)
Specjalista w Dziale Eksploatacji (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Specjalista Ochrony Danych Osobowych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (2 etaty)
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Specjalista ds. Informatyki (1 etat)
Główny Specjalista w Dziale Technicznym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1-etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Referent w Dziale Administracyjnym (2 etaty)
Inspektor ds. Technicznych ( 1 etat)
Inspektor w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Specjalista w Dziale Technicznym
Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Specjalista ds. organizacyjnych w Dziale Kadr i Organizacji (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (3 etaty)
Specjalista Ochrony Danych Osobowych (1 etat)
Specjalista ds. windykacji (1 etat)
Kierownik Działu Zamówień Publicznych (1 etat)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (3 etaty)
Specjalista w Dziale Technicznym (1 etat)
Specjalista ds. Informatyki (1 etat)
Kierownik Działu Zamówień Publicznych (1 etat)
Specjalista ds. Kontrolingu
Administrator (3 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Specjalista Ochrony Danych Osobowych (1 etat)
Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Specjalista w Dziale Eksploatacji (1 etat)
Specjalista w Dziale Eksploatacji (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (5 etatów)

Wersja standardowa