Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2018 > Starszy Referent w Dziale Administracyjnym ( 1 etat)

Starszy Referent w Dziale Administracyjnym ( 1 etat)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
312/NK/2018
Stanowisko
Starszy Referent w Dziale Administracyjnym ( 1 etat)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
01-06-2018
Etap
Postępowania, w których upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały, między innymi, następujące obowiązki:

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem mienia  i odpowiedzialności cywilnej Zakładu, w tym min.:

▪aktualizacja i terminowe zgłaszanie mienia do ubezpieczenia zgodnie z wymogami zawartej umowy ubezpieczenia,

▪ bieżące przekazywanie pracownikom ADK informacji w sprawie aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej oraz   

  zasad i obowiązków dotyczących zgłaszania szkód, standardów przygotowywania druków zgłoszenia, obiegu

  dokumentacji ubezpieczeniowej wewnątrz zakładu,

▪ udział w wybranych komisyjnych oględzinach szkód,

▪ gromadzenie i analizowanie danych o dotychczasowej szkodowości,

▪ nadzór nad procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań,

▪ odwołania od decyzji ubezpieczeniowych i regresów,

▪ prowadzenie spraw związanych z wypłatą franszyz redukcyjnych,

▪ prowadzenie korespondencji zarówno z podmiotami/osobami poszkodowanymi, brokerami, jak i z zakładami

  ubezpieczeniowymi,

▪ przetwarzanie danych ubezpieczeniowych stosownie do potrzeb, w tym współtworzenie bazy szkód

▪ przygotowywanie raportów zbiorczych z zakresu prowadzonych spraw

-prowadzenie rejestru zawieranych w Dziale Administracyjnym umów  i wystawianych           wniosków,

- sporządzanie cyklicznych raportów dla służb finansowo – księgowych Zakładu z zakresu zaangażowania środków finansowych                

   i  zapotrzebowania na środki finansowe w Dziale Administracyjnym,

- sporządzanie cyklicznych raportów z zakresu efektywności pracy  Działu,

- sporządzanie rozliczania zaliczek pobieranych przez pracowników Działu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy
na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

       Stanowisko pracy: praca administracyjno-biurowa, stanowisko pracy związane z pracą 

przy komputerze w wymiarze

       powyżej 4 godzin na dobę przy oświetleniu częściowo sztucznym. wyjściami w teren, przemieszczaniem się                            

       na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

 

Wymagania konieczne:

 

    - wykształcenie wyższe,  

   - dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel,

    - znajomość procesu zawierania i obsługi polis ubezpieczeniowych,

    - doświadczenie w pracy w obszarze dotyczącym ubezpieczeń lub finansów,

    - znajomość procesu likwidacji szkód,

    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub         umyślne przestępstwo skarbowe,        

    - nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania pożądane:

 

       -   umiejętność analitycznego myślenia,

       -   komunikatywność i odpowiedzialność,

       -   samodzielność – samoorganizacja czasu pracy,

       -   rzetelność,

       -   dokładność i terminowość,

       -   umiejętność pracy w zespole,

       -   odporność na stres.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 -  podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 -  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 -  podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 -  podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

-  podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

-  osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego   
   „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

-  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j. t.) 

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych

państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną

dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Poprzez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  jego  danych osobowych, zawartych  w dokumentach złożonych dla potrzeb rekrutacji, w zakresie danych innych niż wymienione w art.221 §1 Kodeksu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016, 922 ), a począwszy od 25 maja 2018r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO,

Informuję, że:

1)    administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście  m.st. Warszawy; dane kontaktowe: ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, tel. (22) 33 66 155 email: sekretariat@zgn.waw.pl;

2)    dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (601 506 234; 660 571 333; 502 366 822;793 138112); e-mail:(r.chmurski@inspektorzyodo.pl; d.stachyra@inspektorzyodo.pl;p.chaciak@inspektorzyodo.pl; m.klos@inspektorzyodo.pl).

3)   dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4)   dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną   w drodze rekrutacji .

5)   przysługuje Pani/Panu  prawo żądania od Administratora dostępu do swoich daych osobowych,   ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania       oraz prawo do przenoszenia tych danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu zawarcia umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 01.06.2018 r, do godz. 16:00 na adres:

 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5 z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji -Starszy Referent w Dziale Administracyjnym

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 01.06.2018 r do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzicie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Administracyjnym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Administracyjnym w ramach naboru ogłoszonego dnia  
22 maja 2018r. 

Joanna Targosz: Warszawa

Uzasadnienie:

Na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty, w tym 1 oferta spełniła wymagania formalne konkursu. Pani Joanna Targosz spełniła oczekiwania niezbędne do pracy na przedmiotowym stanowisku. Kandydatka prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej.

 
 
Wprowadził Prończuk Marta 22-05-2018
Aktualizujący Prończuk Marta 15-06-2018
Zatwierdzający Nowak Jacek 15-06-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2018
Liczba odwiedzin: 2006