Kanał Wyżej
Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych

TerminZałączniki

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
-     współpraca z zarządami i zarządcami oraz administratorami nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem  Miasta,
 
-    współpraca z pełnomocnikiem Miasta w zakresie wykonywania przez zewnętrznych zarządców i administratorów umów o zarządzanie nieruchomością wspólną, zgodnie z ustawą o własności lokali, przy uwzględnieniu interesu Miasta,
 
-     prowadzenie bazy danych nieruchomości z udziałem Miasta przekazanych w zarząd i administrowanie Wspólnotom     Mieszkaniowym oraz powiadamianie zarządców Wspólnot Mieszkaniowych o wszelkich zmianach dotyczących lokali  
komunalnych,
 
-     sprawdzanie i opisywanie dokumentów księgowych wystawianych przez Wspólnoty Mieszkaniowe stanowiących obciążenie Miasta z tytułu zaliczek eksploatacyjnych, zaliczek na fundusz remontowy oraz za media,
 
-     wystawianie dla części Wspólnot Mieszkaniowych dokumentów księgowych stanowiących obciążenie Miasta z tytułu    zaliczek eksploatacyjnych i zaliczek na fundusz remontowy,
 
-     sporządzanie zestawień  o zaangażowaniu środków budżetowych Miasta,
 
-     współpraca z administratorami poszczególnych budynków wspólnotowych i pionem technicznym ADK,
 
-     współpraca z księgowością w zakresie analizy obciążeń za media.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 
Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się na terytorium działania  ZGN Śródmieście.
 
Wymagania konieczne:
 
-     wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy lub
 
-     wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy
 
-     znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o własności lokali oraz problematyki najmu lokali i ochrony praw lokatorów
 
-     bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel
 
-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 
-     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
-     nieposzlakowana opinia
 
Wymagania pożądane:
 
-           doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami
 
-           znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy
 
-           umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami
 
-           dobra organizacja pracy
 
-           łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 
-           kultura osobista
 
-           odporność na stres
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.
  
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
-     podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 
-     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 
-     kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 
-     kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 
-     podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 
-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)
 
-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 
-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalisty ds. Wspólnot Mieszkaniowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”
 
-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 października 2015 r., do godz. 16:00 na adres:
 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5
 
z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych
 
 
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 30 października 2015 r. do godz. 16:00.
 
Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert.
 
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. wspólnot mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Specjalisty ds. wspólnot mieszkaniowych w ramach naboru ogłoszonego dnia 15.10.2015. 
  
Bożena Olborska - WARSZAWA
 
 Uzasadnienie:
 
Na w/w stanowisko wpłynęło 15 ofert, w tym 10 ofert spełniających wymagania formalne. Pani Bożena Olborska spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami, doświadczeniem  i wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska Specjalisty ds. wspólnot mieszkaniowych.
 
 
 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kierownik Działu Technicznego
Księgowy Księgowa (2 ETATY)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Specjalista w Dziale Technicznym (branża drogowa)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Kierownik Działu Technicznego
Inspektor ds. Elektrycznych
Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)
Kierownik Działu Technicznego
Specjalista w Dziale Technicznym (branża drogowa)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor ds. Elektrycznych
Inspektor ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor ds. Elektrycznych
Inspektor ds. Sanitarnych
Sekretarka Sekretarz
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa