Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2014

Katalog wyżej: Rekrutacja

Lista artykułów:


Administrator

Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
164/NK/14
Stanowisko
Administrator
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
12-12-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieściem.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

                                               ADMINISTRATOR

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 - obsługa eksploatacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZGN Śródmieście

 

 - ewidencja budynków, lokali i terenów w ramach powierzonego zasobu nieruchomości m.st. Warszawy

 

 - prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą najemców lokali mieszkalnych i użytkowych

 

 - wprowadzanie i aktualizacja danych w bazie SQL

 

 - obsługa najemców i użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i terenów tj. rozmowy z interesantami, wyjaśnianie spraw problematycznych, odpowiedzi na korespondencję itp.

 

 - nadzór nad firmami utrzymującymi właściwy stan sanitarno-porządkowy posesji oraz  innymi firmami świadczącymi usługi komunalne dla nieruchomości

 

 - współpraca ze służbami ADK i ZGN oraz innymi podmiotami: Strażą Miejską, Policją, Radami Osiedla, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych itp. w sprawach  wynikających z zakresu obowiązków

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej – Administracji Domów Komunalnych, położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się w budynku oraz na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

  - wykształcenie minimum średnie

 

 - minimum 3-letni staż pracy

 

 - znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokali i ochrony praw lokatorów oraz własności lokali

 

 - znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word,  Excel

 

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

 - nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

  - doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami

 

 - znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

 

 - umiejętność pracy w zespole

 

 - dobra organizacja pracy

 

 - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

 - kultura osobista

 

 - odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

 - podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

 

 - podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

-           

- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.nr 101  poz. 926 z późn. zmianami)

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który  zamierza skorzystać  z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych (Dz.U. Nr 223,  poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 12 grudnia 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – ADMINISTRATOR

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r.

 

Nie ma możliwości  uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert.

 

         Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Administratora w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Administratora w ramach naboru ogłoszonego dnia 28 listopada 2014r. 

 

 

Jarosław Skarżyński - WARSZAWA

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 17 ofert, w tym 12 ofert spełniających wymagania formalne. Pan Jarosław Skarżyński spełnił kryteria wymienione w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami i wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska Administratora.

 

 

 

 

 

 


Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 2014-11-28
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 2015-01-14
Zatwierdzający bzmw/mamazur 2015-01-14
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-01-14
Wersja standardowa