Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2011-2013

Katalog wyżej: Rekrutacja

Lista artykułów:


Radca Prawny

Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
133/NK/12
Stanowisko
Radca Prawny
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
21-11-2012
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Radca Prawny

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-     wydawanie opinii prawnych dot. zakresu działalności jednostki,

 

-     zastępstwo procesowe ZGN Śródmieście w sprawach należących do zakresu działalności ZGN Śródmieście,

 

-     doradztwo prawne na rzecz Zakładu, w tym analiza przepisów prawnych dotyczących działalności Zakładu.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-     ukończone studia prawnicze,

 

-     uprawnienia radcowskie,

 

-     znajomość przepisów prawa regulujących zasady działalności samorządu terytorialnego,

 

-      znajomość  zagadnień związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenów,

 

-      znajomość zagadnień związanych  ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. 
o własności lokali i ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego,

 

-     znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,

 

-     znajomość obsługi komputera w zakresie MS World, Excel.

 

Wymagania pożądane:

 

-     łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

 

-     dobra organizacja pracy,

 

-     kultura osobista,

 

-     odporność na stres,

 

-     umiejętność pracy w zespole.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny(podpisane odręcznie),

 

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i wpis na listę radców prawnych,

 

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

 

-    kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (dowodu osobistego / paszportu),

 

-    podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

-    podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

 

-    osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

 

-    podpisane oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 listopada 2012 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5
z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – RADCA PRAWNY

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 21 listopada 2012 r.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Radca Prawny w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Radca Prawny w ramach naboru ogłoszonego dnia 07 listopada 2012 r. 

 

 

PIOTR WASIURA – WARSZAWA

AGNIESZKA ORSKA - HIPOLITÓW

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 38 ofert, w tym 32 oferty spełniły wymagania formalne. Pan Piotr Wasiura oraz Pani Agnieszka Orska spełnili wszystkie kryteria wymienione w ogłoszeniu oraz oczekiwania pracodawcy  ściśle związane z charakterem pracy na stanowisku Radcy Prawnego w ZGN Śródmieście. Kandydaci wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami, które predysponują p. Wasiurę oraz p. Orską do objęcia stanowiska Radcy Prawnego.

 

 


Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 2012-11-07
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 2013-01-04
Zatwierdzający bzmw/mamazur 2013-01-04
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-01-15
Wersja standardowa