Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jest jednostką budżetową  m.st. Warszawy.

 

 

Działa na podstawie Uchwały Nr XLIII/1019/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. Powyższa uchwała przekształciła dotychczasowy zakład budżetowy "Zarząd Domów Komunalnych" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy i nadała jego nazwie obecne brzmienie.  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy działa na obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Zobacz:

 

Uchwała nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r.

 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/1019/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004

 

Uchwała Nr XV/473/2007 Rady miasta stołecznego

Warszawy z dnia 13 września 2007 roku

 

Uchwała Nr LI/1562/2009 Rady miasta stołecznego

Warszawy z dnia 19 marca 2009 roku

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/1019/2004

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Domów Komunalnych” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Przekształca się z dniem 1 stycznia 2005 r. zakład budżetowy m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Domów Komunalnych”, z siedzibą w Warszawie, w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”, z siedzibą w Warszawie.

§ 2

1.  Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa statut stanowiący załącznik do uchwały.

2.   Mienie m.st. Warszawy znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1, według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., przekazuje się do użytkowania jednostce.

3.    Jednostka, stosownie do art. 231 Kodeksu pracy, staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników dotychczasowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVI/814/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Domów Komunalnych” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”.

§ 5

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

Załącznik

do uchwały Nr XLIII/1019/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 2 grudnia 2004

 

 

 

Statut

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

 

§ 1

1.      Jednostka pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”, zwana dalej „Zakładem”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.

2.     Zakład prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwanej dalej „Dzielnicą”.

3.      Siedziba Zakładu mieści się w Warszawie, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

§ 2

Zakład działa na podstawie:

1)        ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

2)       ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.),

3)    ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),

4)     niniejszego statutu,

5)       innych przepisów prawa.

 

§ 3

Zadaniem Zakładu jest :

1)       gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy:

a)   mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy,

b) powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy,

2)    podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

3)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem i zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.

 

§ 4

Zadania określone w § 3 w szczególności obejmują:

1)  zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:

a)    eksploatowanie lokali,

b)      organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,

c)    utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli,

d)      zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,

e)  pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,

f)      ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali),

2)      obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,

3)     wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz
o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości,

4)    sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, a w tym:

a)  zarządzania nieruchomością,

b) remontów i modernizacji,

c)   inwestowania w nieruchomość,

5)    dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z tymi najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami,

6)     dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych,

7)     przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zarządzanie nieruchomościami,

8)    rozliczanie umów o zarządzanie nieruchomościami,

9)     ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości,

10)  naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności,

11) rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości,

12)    dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami
w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów,

13)  wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości m.st. Warszawy,

14)  udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu,

15)    podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych,

16)   występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu.

 

§ 5

Zakład może sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną, wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

 

§ 6

1.    Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.

2.   Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

3.      Zastępców dyrektora i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor po uzyskaniu opinii Zarządu Dzielnicy.

4.    W przypadku niewyrażenia opinii przez Zarząd Dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

 

§ 7

Dyrektor Zakładu realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

§ 8

Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością Zakładu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,

2) składanie w imieniu m.st. Warszawy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do wysokości kwot określonych w planach finansowych Zakładu,

3) współpraca z Zarządem Dzielnicy we wszystkich sprawach objętych zakresem działania Zakładu.

 

§ 9

1.    Zakład jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

2.       Czynności w sprawach prawa pracy wobec pracowników Zakładu dokonuje Dyrektor.

3.        Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny zatwierdza Dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy.

 

§ 10

1.    Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2.       Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Projekt rocznego planu finansowego opiniuje Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy.

3.    Zakład prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.     Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§ 11

Dla części działalności podstawowej lub działalności ubocznej przy Zakładzie może być utworzone gospodarstwo pomocnicze.

 

§ 12

1.        Dyrektor Zakładu sporządza roczne sprawozdania z działalności Zakładu w terminie
do 31 marca następnego roku.

2.    Roczne sprawozdania z działalności Zakładu opiniuje Rada Dzielnicy w formie uchwały i przedstawia Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 13

1.   Na wniosek Zarządu Dzielnicy Dyrektor Zakładu obowiązany jest udostępniać dokumenty i materiały związane z funkcjonowaniem Zakładu, a także sporządzać informacje przetworzone.

2.      Zarząd Dzielnicy udziela Dyrektorowi wskazówek dotyczących bieżącego funkcjonowania Zakładu, a w przypadku ich nieuwzględnienia zawiadamia Prezydenta m.st. Warszawy.

 

§ 14

1)      Zasady prowadzenia kontroli oraz obieg dokumentów finansowo-księgowych ustala Dyrektor Zakładu stosownie do obowiązujących przepisów.

2)    Zakładowy plan kont Zakładu ustala Dyrektor Zakładu na podstawie wzorcowego planu kont opracowanego przez Skarbnika m.st. Warszawy.

 

§ 15

Zmiany w statucie dokonuje Rada m.st. Warszawy na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Uchwała Nr XV/473/2007

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 13 września 2007 roku

w sprawie zmian statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala 
co następuje:

 

§ 1

 

W statucie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy  z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą  „Zarząd Domów Komunalnych” w jednostkę budżetową m.st. pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 309, poz. 9585)  wprowadza
się następujące zmiany:

 

1)      w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy,
a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  - ustaleniami organów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:

a) lokalowym zasobem m.st. Warszawy,

b) powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy,”;

2)      w  § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

                 „3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy,  a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - powierzonych przez organy Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

 

§ 3

 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i  na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy

 

 

Ewa Malinowska - Grupińska

 

 

UCHWAŁA NR LI/1562/2009

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 20 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
[2]) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W statucie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy  z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą  „Zarząd Domów Komunalnych” w jednostkę
budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 309, poz. 9585) zmienionej uchwałą Nr XV/473/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zmian statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221, poz. 6373) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w  § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),”;

2)      w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Roczne sprawozdania z działalności Zakładu zatwierdza Zarząd Dzielnicy i po uzyskaniu opinii Rady Dzielnicy w formie uchwały, przedstawia Prezydentowi m.st. Warszawy.”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

 

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy

(-)

Ewa Malinowska-Grupińska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 108, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 oraz Nr 216, poz. 1370.

 
 
Wprowadził Adam Słoń 10-07-2008
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 01-10-2012
Zatwierdzający bzmw/mamazur 01-10-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-10-2012
Liczba odwiedzin: 11034