Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności ZGN Śródmieście jest gospodarowanie powierzonymi zasobami komunalnymi, a w szczególności: 
ewidencja budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, terenów posesji i przynależnych urządzeń eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych, gospodarowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów z najemcami tych lokali, organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji zasobów komunalnych, zapewnienie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;
ZGN Śródmieście obsługuje użytkowników powierzonych zasobów komunalnych, które  stanowią własność i współwłasność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w zakresie:
zapewnienia dostaw energii, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości, pobieranie i rozliczanie czynszów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, utrzymywanie stanu technicznego zasobów komunalnych na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich wykorzystanie, współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi; 
Swoje zadania ZGN Śródmieście realizuje poprzez funkcjonowanie Administracji Domów Komunalnych, do których zadań należy:
obsługa eksploatacyjna powierzonych zasobów mieszkaniowych, zlecanie i nadzorowanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw, usuwanie awarii, pobieranie czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, nadzór nad utrzymaniem należytego stanu technicznego zasobów komunalnych i ich prawidłowego wykorzystywania przez użytkowników i najemców, zapewnienie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli oraz w budynkach, współpraca z mieszkańcami i ich wspólnotami (w tym zapewnienie niezbędnych informacji). 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa