BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
158/NK/14
Stanowisko
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
13-10-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-     dbałość o utrzymanie administrowanych obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym 

 

-     wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali oraz stolarki,  sporządzanie protokołów

 

 

-     sporządzanie  przedmiarów  robót  i  kosztorysów

 

-     dokonywanie odbioru zgłoszonych robót dotyczących przebudów i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych

 

-     pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umów zawartych  z wykonawcami robót

 

-     weryfikacja kosztorysów zamiennych

 

-      przygotowywanie wniosków w sprawie potrzeb remontowych i projektowych (w  tym dokumentacja odtworzeniowa) oraz ich wycena          

 

-     udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz przedmiarów niezbędnych dla przeprowadzenia  postępowań  przetargowych

 

-     współudział w przejmowaniu i przekazywaniu pustostanów, ocena ich stanu technicznego, sporządzanie z administratorem protokołów typowania zakresu robót do remontu

 

-     przygotowywanie opinii technicznych

 

-     prowadzenie korespondencji z najemcami i instytucjami w zakresie swoich kompetencji

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-      wykształcenie średnie o kierunku budowlanym i 6 letni staż pracy lub

 

-      wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym i 4-letni staż pracy

 

-      uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej

 

-      bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

-      umiejętność kosztorysowania w programie NORMA

 

-      znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego

 

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

-      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-     nieposzlakowana opinia

 

 

Wymagania pożądane:

 

-     preferowane wykształcenie wyższe

 

-     znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o własności lokali, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego

 

-     umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami 

   

-     łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

-     odporność na stres

 

-     doświadczenie w pracy w administracji państwowej lub samorządowej

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-     podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

    

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-     kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej

  

-     kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (przy zatrudnieniu wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa wydane przez tę Izbę)

 

-     podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

      

-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza korzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13 października 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13 października 2014r.

 

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych w ramach naboru ogłoszonego dnia 26 września 2014r. 

 

 

Alicja Habdas - WARSZAWA

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 10 ofert, w tym 3 oferty spełniające wymagania formalne. Pani Alicja Habdas spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami i wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ds. Budowlanych.

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 26-09-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 04-12-2014
Zatwierdzający bzmw/mamazur 04-12-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2014
Liczba odwiedzin: 1477