BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Kierownik Działu Informatyki

 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
259/NK/2017
Stanowisko
Kierownik Działu Informatyki
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
20-10-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Informatyki

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 - kierowanie pracą Działu Informatyki,

 

- tworzenie koncepcji, technik i narzędzi służących bezpieczeństwu teleinformatycznemu oraz ich realizacja i wdrażanie,

 

- nadzorowanie, tworzenie i aktualizowanie odpowiednich procedur i dokumentacji teleinformatycznej wykonywanej przez podległych pracowników,

 

- nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Zakładu we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,

 

- realizowanie zadań z zakresu administracji infrastruktury teleinformatycznej, administracji bazą danych MsSQL i wsparcia użytkowników,

 

- reprezentowanie działu w zakresie zagadnień IT,

 

- planowanie strategii rozwoju teleinformatycznego Zakładu,

 

- określanie, we współpracy z pozostałymi komórkami Zakładu, bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego wyposażenia teleinformatycznego,

 

- udział w zamówieniach publicznych m. in. branie udziału w komisjach przetargowych, tworzenie opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach kompetencji działu,

 

- zarządzanie operacyjne (w sferze technicznej i organizacyjnej) projektami działu IT realizowanymi w jednostkach budżetowych i/lub organizacjach biznesowych,

 

- koordynacja zadań wykonywanych przez zespół wdrożeniowy i programistyczny Zakładu, a także podwykonawców świadczących usługi IT na rzecz Zakładu,

 

- opracowywanie projektów nowych produktów i/lub rozwiązań technicznych zarówno na etapie ubiegania się o zamówienie, jak również późniejszej realizacji,

 

- opracowywanie strategii działania zespołów wykonawczych/podwykonawczych, tworzenie procesów biznesowych związanych z realizacją projektów,

 

- monitorowanie i zapewnienie wykonania projektu w zakresie budżetu, harmonogramu i zakresu.

 

 

      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

Wymagania konieczne:


 - wykształcenie wyższe informatyczne oraz min. 5 letni staż pracy, w tym min.  2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika Działu Informatyki


- język angielski umożliwiający zrozumienie dokumentacji technicznej (poziom min. B1)


 - wiedza z zakresu administracji Active Directory, MS Windows, Windows Server, MS Exchange


-wiedza z zakresu projektowania infrastruktury teleinformatycznej


- umiejętność konfiguracji usług oferowanych przez platformy serwerowe oparte na systemach MS Windows 2008/2012/2016


- umiejętność konfiguracji  sprzętowych rozwiązań obsługujących zintegrowane systemy bezpieczeństwa (firewall, antyspam, VPN, antywirus, etc.)


- znajomość administracji środowiskiem bazodanowym MsSQL


- znajomość technologii systemów backupowych

 

- praktyczna znajomość zagadnień z zakresu sieci TCP/IP


-  praktyczna znajomość języka SQL


- praktyczna, biegła znajomość technologii VPN


- praktyczna znajomość zagadnień związanych ze wsparciem technicznym użytkowników


- doświadczenie w zarządzaniu projektami IT obejmującymi rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie (własne i systemowe)


- praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami: PRINCE2, Agile


- znajomość rynku pod kątem dostępnych (obowiązujących trendów) technologii i rozwiązań technicznych w „Świecie” IT


- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych


 - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe


 - nieposzlakowana opinia


Wymagania pożądane:


-  umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników


- umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji


- umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem


- umiejętność rozwiązywania konfliktów i zarządzania stresem


- orientacja na klienta wewnętrznego


- prawo jazdy kat. B


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny


 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie


 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy


- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie


 - podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)


- podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego


- podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy w związku z naborem na stanowisko Kierownika Działu Informatyki dla potrzeb rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 j. t.).”


- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j. t.)


O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20 października 2017r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5


z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Kierownik Działu Informatyki

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 20 października 2017r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

 w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


-------------------------------------------------------------------


Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Informatyki w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Kierownika Działu Informatyki w ramach naboru ogłoszonego dnia 05.10.2017 r.: 


Rafał Justyński - Warszawa


Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalne. Pan Rafał Justyński spełnił wymagania wymienione w ogłoszeniu, a także w najwyższym stopniu oczekiwania ściśle związane z charakterem pracy na przedmiotowym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat zaprezentował bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Pan Rafał Justyński jest osobą komunikatywną oraz posiada umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska Kierownika Działu Informatyki.   
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 05-10-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 07-11-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 07-11-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-11-2017
Liczba odwiedzin: 1144