Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Specjalista w pionie eksploatacji

Specjalista w pionie eksploatacji

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
148/NK/14
Stanowisko
Specjalista w pionie eksploatacji
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
05-05-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Specjalista w pionie eksploatacji

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 - analiza możliwych do uzyskania stawek czynszu za poszczególne lokale, w oparciu o ich indywidualną charakterystykę, z uwzględnieniem posiadanej dokumentacji

 

 - opiniowanie wycen biegłych sądowych i rzeczoznawców majątkowych oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów

 

 

 - uczestnictwo w oględzinach nieruchomości w związku z postępowaniami sądowymi

 

 - współpraca z Wydziałem Prawnym Urzędu Dzielnicy Śródmieście oraz Biurem Prawnym Urzędu Miasta

 

 - przygotowywanie dokumentów do pozwu, na potrzeby obsługi prawnej m. st. Warszawy

 

 - współpraca z Działami/Zespołami Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz poszczególnymi jednostkami terenowymi Zakładu w celu pozyskania niezbędnych dokumentów (technicznych, eksploatacyjnych, księgowych)

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

 - wykształcenie wyższe w zakresie szacowania nieruchomości oraz 4-letni staż pracy

 

 - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

 - znajomość zasad wyceny nieruchomości

 

 - znajomość warszawskiego rynku wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

 

 - znajomość tematyki związanej z administrowaniem nieruchomościami w zakresie technicznym, eksploatacyjnym oraz księgowym

 

 - znajomość prawnych aspektów związanych z powyższą tematyką

 

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

 - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 - nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 - znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami, problematyki własności/najmu/sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kodeksu cywilnego

 - umiejętność pracy w zespole

 

 - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

 - odporność na stres

 

 - doświadczenie w pracy w administracji państwowej lub samorządowej

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 - podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

 - podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

 - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 

 - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

 - podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

 - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 05 maja 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w pionie eksploatacji

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 05 maja 2014 r.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista w pionie eksploatacji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko: Specjalista w pionie ekslopatacji w ramach naboru ogłoszonego z dnia 18 kwietnia 2014 r. 

 

 Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.

 

 Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła wymagań formalnych.

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 18-04-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 19-05-2014
Zatwierdzający bzmw/mamazur 19-05-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-07-2014
Liczba odwiedzin: 1378