Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych

Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
162/NK/14
Stanowisko
Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
12-12-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-      sporządzanie umów i aneksów do umów najmu lokali użytkowych

 

-      sporządzanie wypowiedzeń umów najmu

 

-      udział w Komisji ds. negocjacji stawek czynszu za lokale użytkowe

 

-      sporządzanie projektów pism do innych Działów, ADK oraz najemców/użytkowników i innych podmiotów korespondujących z ZGN

 

 

-     sporządzanie projektów uchwał/stanowisk na posiedzenia Zarządu Dzielnicy Śródmieście

 

-     udzielanie odpowiedzi na interpelacje

 

 

-     uzupełnianie bazy danych SQL

 

-     sprawdzanie prawidłowości naliczeń stawek czynszu za lokale użytkowe

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-     wykształcenie wyższe oraz min. 2-letni staż pracy

 

-     znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokali,

 

-     znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

-     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-     nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-     doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami

 

-     znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

 

-     umiejętność pracy w zespole

 

-     łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

-     kultura osobista

 

-     odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-     podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-     podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 

-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

-      podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora w Dziale Lokali Użytkowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora w Dziale Lokali Użytkowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora w Dziale Lokali Użytkowych w ramach naboru ogłoszonego dnia 27 listopada 2014r. 

 

Sebastian Pisarkiewicz - TERESIN

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 12 ofert, w tym 9 ofert spełniło wymagania formalne. Pan Sebastian Pisarkiewicz spełnił kryteria wymienione w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami, doświadczeniem oraz wiedzą niezbędną do zajmowania stanowiska Inspektora w Dziale Lokali Użytkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 27-11-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-12-2014
Zatwierdzający bzmw/mamazur 30-12-2014
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-12-2014
Liczba odwiedzin: 1307