Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Specjalista w Dziale Technicznym

Specjalista w Dziale Technicznym

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
215/NK/2016
Stanowisko
Specjalista w Dziale Technicznym
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Sródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
23-12-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Specjalista w Dziale Technicznym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-    przygotowywanie materiałów do opracowania bieżących i rocznych planów remontów  oraz zadań inwestycyjnych

-    współpraca z działem ekonomicznym w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację planu remontów i realizację zadań inwestycyjnych

-    sporządzanie korekt planów remontów i inwestycji

-    bieżąca analiza wykonania planu remontów i inwestycji oraz wnioskowanie zmian w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych

-    prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej z wykonania robót remontowych i inwestycyjnych

-   sprawdzanie kompletu dokumentacji i opisywanie zgodności złożonych faktur wykonywanych w ZGN z realizowanych remontów i zadań inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych oraz zgodnie z obowiązują procedurą obiegu faktur

-    archiwizacja dokumentów dotyczących planów remontów i zadań inwestycyjnych

-   współpraca z ADK oraz innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań ZGN

 

          Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku  

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

 

Wymagania konieczne:

 

-  wykształcenie wyższe i min. 4-letni staż pracy lub

 

-  wykształcenie średnie i min. 5-letni staż pracy

 

-  bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-  nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

- znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o własności lokali, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego

 

-  umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami

 

-  dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy

 

-  odporność na stres

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalista w Dziale Technicznym dla potrzeb rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j. t.)”

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 j. t.).

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Dziale Technicznym

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu
w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista
w Dziale Technicznym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Specjalisty w Dziale Technicznym w ramach naboru ogłoszonego dnia 08 grudnia 2016r. 

 

Marek Zygmunt - Warszawa

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty, z których 2 spełniły wymagania formalne.

Pan Marek Zygmunt spełnił wymagania formalne konkursu oraz oczekiwania ściśle związane z charakterem pracy na stanowisku Specjalisty w Dziale Technicznym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zaprezentował najwyższy poziom wiedzy merytorycznej, posiada umiejętności niezbędne do zajmowania przedmiotowego stanowiska oraz doświadczenie w pracy w strukturach samorządowych.

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 08-12-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 11-01-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 11-01-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-01-2017
Liczba odwiedzin: 1381