Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów

Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
208/NK/2016
Stanowisko
Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
07-11-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

           Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście 

                                                  m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

                    SPECJALISTA W DZIALE LOKALI MIESZKALNYCH I GRUNTÓW

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

  - prowadzenie korespondencji, ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań i zgłoszeń związanych z pustostanami lokali mieszkalnych

 

    - zbieranie informacji n/t remontów pustostanów, na które zostały wydane skierowania

 

     - bieżąca współpraca z Wydziałem Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Śródmieście w zakresie gospodarowania wolnymi lokalami: wyszukiwanie propozycji  lokali zamiennych, do remontu przez przyszłych najemców

 

  - doraźne przygotowywanie informacji n/t pustostanów: ilości lokali wspólnych, powyżej 80m2, remontowanych przez ZGN, ilości zwolnionych lokali w danym roku, itp.

 

  - nadzór nad danymi dotyczącymi pustostanów lokali mieszkalnych wprowadzonych do baz funkcjonujących w ZGN oraz Miejskich baz danych

 

    - monitorowanie sporządzanych umów najmu i aneksów na lokale mieszkalne

 

   - prowadzenie rejestru skierowań do zawarcia umów najmu i pism potwierdzających tytuł prawny do mieszkania

 

    - nadzór nad ADK w zakresie bieżącej analizy lokali mieszkalnych „Bez Tytułu Prawnego” oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się w budynku oraz na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-   wykształcenie wyższe

 

-   co najmniej 4-letni staż pracy

 

-  znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokali i ochrony praw lokatorów, własności lokali oraz dzierżawy gruntów

 

-   doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami

 

-   znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word,  Excel

 

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-   nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-  znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

 

-  licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami

 

-  umiejętność pracy w zespole

 

-  dobra organizacja pracy

 

-  łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

-  kultura osobista

 

-  odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

-   podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-   podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

-   podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)  - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

-  podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j. t.)”

 

-   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 j. t.)

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 07 listopada 2016 r., do godz. 16:00 na adres:

 

 

         Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście

                                                     m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia  07 listopada 2016 r., do godz. 16:00.

 

        

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów  w ramach naboru ogłoszonego dnia 25 października 2016r. 

 

Justyna Jaguszewska – Warszawa

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty, które spełniły wymagania formalne.

Pani Justyna Jaguszewska spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu oraz oczekiwania ściśle związane z charakterem pracy na stanowisku Specjalisty w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej  kandydatka zaprezentowała najwyższy poziom wiedzy merytorycznej oraz posiada umiejętności niezbędne do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 25-10-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 25-11-2016
Zatwierdzający Nowak Jacek 25-11-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2016
Liczba odwiedzin: 1289