Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Inspektor ds. Elektrycznych

Inspektor ds. Elektrycznych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
166/NK/14
Stanowisko
Inspektor ds. Elektrycznych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
22-12-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Inspektor ds. Elektrycznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-     współpraca z ADK i innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań ZGN

 

-     nadzór remontów i inwestycji w nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych

 

-     udział w komisjach odbioru robót remontowych i inwestycyjnych

 

-     sporządzanie przedmiarów i kosztorysów

 

-     weryfikacja kosztorysów

 

-     przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej niezbędnej dla przeprowadzenia postępowań przetargowych

 

-     weryfikacja wniosków dot. dokumentacji projektowej

 

-     prowadzenie korespondencji z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych z poszczególnymi ADK, ze wspólnotami mieszkaniowymi  oraz jednostkami nadrzędnymi

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, praca na wysokości pow. 3 m, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-     wykształcenie wyższe o kierunku technicznym i min. 2-letni staż pracy lub

 

-     wykształcenie średnie o kierunku technicznym i min. 4-letni staż pracy

 

-     uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

 

-     bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

-     umiejętność kosztorysowania w programie NORMA

 

-     znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego

 

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

-     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-     nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-     przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

 

-     znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o własności lokali, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego

 

-     umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami

 

-     odporność na stres

 

-     doświadczenie w pracy w administracji państwowej lub samorządowej

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-     podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-     kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

 

-     oświadczenie lub kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – w przypadku spełnienia wymagania pożądanego. Przy zatrudnieniu wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa wydane przez tę Izbę

 

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

 

-     podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 

-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora ds. Elektrycznych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

      z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor ds. Elektrycznych

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r.

 

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora
ds. Elektrycznych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora ds. Elektrycznych w ramach naboru ogłoszonego dnia 08 grudnia 2014r. 

 

 

Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalne.
Po przeprowadzeniu procedury naboru na wskazane wolne stanowisko urzędnicze, oferty osób ubiegających się o zatrudnienie nie spełniły oczekiwań pracodawcy.

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 08-12-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 17-02-2015
Zatwierdzający bzmw/mamazur 17-02-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-02-2015
Liczba odwiedzin: 1374