Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Inspektor w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów

Inspektor w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
152/NK/14
Stanowisko
Inspektor w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
13-06-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

              Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st.

 

                                Warszawy ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

   ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

                     INSPEKTOR W DZIALE LOKALI MIESZKALNYCH I GRUNTÓW  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 - sprawdzanie umów i aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych oraz porozumień

 

 - sporządzanie wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia kaucji mieszkaniowej na raty

 

 - sprawdzanie wypowiedzeń umów najmu

 

 - udział w Komisji ds. umarzania lub rozkładania na raty zaległości czynszowych oraz Komisji 
        dotyczącej obniżek naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach

 

 - sporządzanie umów najmu i dzierżawy terenu

 

 - kontrola czystości oraz zwracanie uwagi na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości występujące na  
 nieruchomościach administrowanych przez ZGN

 

 - sporządzanie projektów pism do innych Działów, ADK oraz najemców/użytkowników i innych
        podmiotów korespondujących z ZGN

 

 - sporządzanie projektów uchwał/stanowisk na posiedzenia Zarządu Dzielnicy Śródmieście

 

 - udzielanie odpowiedzi na interpelacje

 

 - przygotowywanie materiałów do przetargów dla Działu Zamówień Publicznych w zakresie  
        działalności Działu

 

 - przejmowanie/przekazywanie nieruchomości w administrowanie, w tym:

 

a) uzyskanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do przejęcia lub przekazania  
         nieruchomości

b)      przygotowywanie protokółu, przy udziale strony przekazującej lub przejmującej oraz ADK

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się w budynku oraz na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

 - wykształcenie wyższe

 

- co najmniej  2-letni staż pracy

 

 - znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokali i ochrony praw lokatorów, własności lokali oraz dzierżawy gruntów

 

 - doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami

 

 - znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word,  Excel

 

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

 - nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

 - znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

 

 - umiejętność pracy w zespole

 

 - dobra organizacja pracy

 

 - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

 - kultura osobista

 

 - odporność na stres

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

 - podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

 - podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

 - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 

 - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

 - podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektor w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

 - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
      z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
      (Dz. U. Nr   223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 13 czerwca 2014 r. na adres:

 

 

           

         Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

 

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor w Dziale Lokali Mieszkalnych
i Gruntów

 

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia  13 czerwca 2014 r.

 

                Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektor w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Inspektora w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów w ramach naboru ogłoszonego dnia 30 maja 2014 r.:

 

 

Edyta Winiarek - Warszawa

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Na wyżej wymienione stanowisko wpłynęło 12 ofert, w tym 6 ofert spełniło wymagania formalne. Pani Edyta Winiarek spełniła wymagania formalne konkursu, posiada wiedzę i umiejętności, które predysponują p. Winiarek do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów.

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-05-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 18-07-2014
Zatwierdzający bzmw/mamazur 18-07-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-07-2014
Liczba odwiedzin: 1515