Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Główny Specjalista ds. wizerunku (1 etat)

Główny Specjalista ds. wizerunku (1 etat)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
267/NK/2017
Stanowisko
Główny Specjalista ds. wizerunku (1 etat)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
11-12-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                   Główny Specjalista ds. wizerunku (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- kształtowane spójnego wizerunku i promocja Zakładu w Internecie (e PR), w ramach wizerunku m.st. Warszawy i zgodnie z regulacjami systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy

- doradztwo projektowe oraz uzgadniane z właściwymi jednostkami m.st. Warszawy zasad wykorzystania znaku graficznego m. st. Warszawy na materiałach promocyjnych  i informacyjnych tworzonych przez Zakład (materiały internetowe oraz stacjonarne: szyldy, tablice informacyjne, banery, ulotki , broszury itp.)

- planowanie, budowa i realizacja strategii  obecności Zakładu w mediach on-line, w tym w mediach społecznościowych

- prowadzenie oficjalnych profilów Zakładu  w serwisach społecznościowych (social media) zgodnie z polityką informacyjną m.st. Warszawy

- podtrzymywanie bieżącej  aktywności Zakładu w serwisach internetowych 

- tworzenie i edycja materiałów promujących Zakład  publikowanych w serwisach internetowych

- inicjowanie działań w zakresie e-marketingu i mobile marketingu – rekomendacja użycia określonych narzędzi

- monitorowanie rynkowych trendów technologicznych i rekomendacja działań w tym zakresie

- kontakty z mediami i innymi odbiorcami informacji o Zakładzie

- planowanie, organizacja i realizacja kampanii marketingowych

- działania z zakresu Public Relations mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy

- organizacja efektywnych działań wzmacniającą pozycję rynkową Zakładu

- tworzenie raportów z podejmowanych działań i monitorowania ich efektów

 

          Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,  przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

 - wykształcenie wyższe (preferowane: marketing, dziennikarstwo, socjologia/psychologia, informatyka)

 - min. 5-letni staż pracy ogółem, w tym 2 lata  doświadczenia w  mediach społecznościowych

- znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym udzielanie odpowiedzi oraz aktualizację wiedzy

- umiejętność analizy danych i wyszukiwania ciekawych informacji

- łatwość w posługiwaniu się słowem i tzw. lekkie pióro

- kreatywność, nastawienie na naukę i stałe  poszerzanie umiejętności

- umiejętność szybkiego reagowania na komentarze i udzielania wyczerpujących odpowiedzi

- nie uleganie emocjom,

a także zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 - nieposzlakowana opinia

  

Wymagania pożądane:

 

 - wiedza z zakresu marketingu internetowego

-  znajomość narzędzi do monitorowania skuteczności działań w   mediach społecznościowych

- wielozadaniowość i doskonała organizacja pracy

-  komunikatywność i otwartość,

- umiejętność pracy w zespole

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny


 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie


 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy


- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie


 - podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)


- podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego


- podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy w związku z naborem na stanowisko Głównego Specjalisty ds. wizerunku,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 j. t.).”


- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j. t.)
  

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5


z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Główny Specjalista ds. wizerunku

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

 w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


---------------------------------------------------------------


Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty ds. wizerunku w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


 


Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko w ramach naboru ogłoszonego dnia 27.11.2017 r.: Pani Agnieszka Mróz, Warszawa


Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęły 4 oferty. Wymagania formalne spełniły 2 oferty. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wskazano do zatrudnienia panią Agnieszkę Mróz. Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania pracodawcy. Posiada wykształcenie w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz doświadczenie w pracy w reklamie, marketingu, a zwłaszcza w mediach społecznościowych. Jest osobą kontaktową, pełną pasji i zaangażowania. 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 27-11-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 03-01-2018
Zatwierdzający Nowak Jacek 03-01-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2018
Liczba odwiedzin: 1099