Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
269/NK/2017
Stanowisko
Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
14-12-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

-    wykonywanie uprawnień właścicielskich na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Dzielnicy lub Prezydenta m. st. Warszawy

 

-    bieżąca współpraca z zarządami i zarządcami/administratorami wspólnot mieszkaniowych nieruchomości z udziałem m. st. Warszawy

 

-   głosowanie nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych

 

-   przedkładanie wniosków zarządców/administratorów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli lokali wyodrębnionych do właściwej ADK/ZGN

 

-    sporządzanie i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości związanej z nieruchomościami z udziałem m. st. Warszawy

 

-   sprawdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych przez zarządy wspólnot mieszkaniowych

 

      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się po terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

 Wymagania konieczne:


       - wykształcenie wyższe i 5 letni staż pracy    

        - znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o własności lokali

        - znajomość przepisów kodeksu cywilnego

        - znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

        - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

         - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

         - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

         - nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:


        - preferowane doświadczenie w gospodarowaniu nieruchomościami

        - znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego

        - umiejętność pracy w zespole 

        - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

        - odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


       - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

       - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

       - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

        - podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

        - podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

        - podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

      - podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy w związku z naborem na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Nadzoru  Właścicielskiego dla potrzeb rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 j. t.)”

      - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 j. t.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14 grudnia 2017r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 14 grudnia 2017r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

 w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


---------------------------------------------------------------------


Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Nadzoru Właścicielskiego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Nadzoru Właścicielskiego w ramach naboru ogłoszonego dnia 30 listopada 2017r. 


Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.


Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne konkursu. Kandydat zaproponował warunki zatrudnienia, których pracodawca nie może spełnić.


 


 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-11-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 01-02-2018
Zatwierdzający Nowak Jacek 01-02-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2018
Liczba odwiedzin: 952