Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Specjalista ds. Księgowości (1 etat)

Specjalista ds. Księgowości (1 etat)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
159/NK/14
Stanowisko
Specjalista ds. Księgowości (1 etat)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
12-12-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. Księgowości (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-     naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i uregulowaniami wewnętrznymi;

 

-     sporządzanie deklaracji ZUS, US, GUS, PFRON;

 

-     prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych oraz naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;

 

-     prowadzenie kartotek wynagrodzeń;

 

-     wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia według potrzeb pracowników;

 

-     przygotowywanie przelewów wynagrodzeń oraz przelewów dokonanych zajęć wynagrodzeń;

 

-     wystawianie zaświadczeń  ZUS Rp-7;

 

-     zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników Zakładu oraz do ubezpieczenia zdrowotnego członków ich rodzin, a także zgłaszanie wyrejestrowania pracowników z ubezpieczenia po rozwiązaniu umowy;

 

-     współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie powierzonych zadań i obowiązków działu

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-     wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 4-letni staż pracy na analogicznym stanowisku lub

 

-     wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 5-letni staż pracy na analogicznym stanowisku.

 

-     znajomość zagadnień i procedur z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także uregulowań dotyczących  wynagradzania pracowników samorządowych;

 

-    biegła znajomość pakietu Office

 

Wymagania pożądane:

 

-     ogólna znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, w tym regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

 

-     zdolności analityczne;

 

-     dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy;

 

-     samodzielność i umiejętność działania pod presją czasu;

 

-     komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

 

 

-     wysoka kultura osobista

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-     podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

         

-    kopie dokumentów otwierdzających posiadany staż pracy

         

-    podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-    podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

       

-    podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r.

 

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty
ds. Księgowości w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Specjalisty ds. Księgowości w ramach naboru ogłoszonego dnia 27 listopada 2014r. 

 

 

Agnieszka Rydel - KOBYŁKA

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty, w tym 3 oferty spełniły wymagania formalne. Pani Agnieszka Rydel spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu oraz oczekiwania pracodawcy ściśle związane z charakterem pracy na stanowisku Specjalisty ds. Księgowości. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną. Kandydatka posiada doświadczenie niezbędne do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 27-11-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-12-2014
Zatwierdzający bzmw/mamazur 30-12-2014
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-12-2014
Liczba odwiedzin: 1246