Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2015 > Specjalista w Dziale Technicznym (branża drogowa)

Specjalista w Dziale Technicznym (branża drogowa)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
182/NK/15
Stanowisko
Specjalista w Dziale Technicznym (branża drogowa)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
06-11-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Specjalista w Dziale Technicznym

(branża drogowa)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-   nadzorowanie remontów i opiniowanie  projektów technicznych dot. remontów nawierzchni podwórek, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych w zakresie konstrukcji nawierzchni wraz z towarzyszącymi elementami małej architektury,

 

-   opracowywanie wycen prac projektowych na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych

 

-   przygotowywanie opinii technicznych

 

-   udział w realizacji zadań związanych z robotami remontowymi, naprawczymi z zakresu dróg wewnętrznych na terenie zarządzanym przez Zakład

 

-   opiniowanie spraw związanych z organizacją ruchu, zajęcia terenu w obrębie administrowanym przez Zakład

 

-   współpraca z miejskimi służbami w zakresie eliminowania zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników lokali i mienia Zakładu

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-   wykształcenie średnie o kierunku budowlanym i min. 5-letni staż pracy lub

          

-   wykształcenie wyższe  o  kierunku budowlanym i min. 4-letni staż pracy

            

-   uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

            

-   dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

           

-   umiejętność kosztorysowania w programie NORMA

            

-   znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy prawo budowlane

            

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

           

-   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

            

-   nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-    przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

           

-    znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: prawo o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, o własności lokali, o gospodarowaniu nieruchomościami

            

-    umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami

           

-    łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

           

-    doświadczenie w pracy w administracji państwowej lub samorządowej

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-    podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

            

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

           

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

            

-     kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

            

-     oświadczenie lub kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – w przypadku spełnienia wymagania pożądanego. Przy zatrudnieniu wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa wydane przez tę Izbę

           

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

            

-     podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

            

-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

           

-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

            

-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalista w Dziale Technicznym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

           

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 06 listopada 2015 r. do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Dziale Technicznym

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 06 listopada 2015 r. do godz. 16:00.

 

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale Technicznym (branża drogowa) w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko: Specjalista w Dziale Technicznym (branża drogowa) w ramach naboru ogłoszonego z dnia 22.10.2015 r. 

 

Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.

 

Uzasadnienie:

 

Na ww. stanowisko wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne.

Po przeprowadzeniu procedury naboru na wskazane wolne stanowisko urzędnicze nie wyłoniono osoby do zatrudnienia. Oferta kandydata nie spełniła oczekiwań pracodawcy.

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 22-10-2015
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 10-12-2015
Zatwierdzający bzmw/mamazur 10-12-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-12-2015
Liczba odwiedzin: 1280