Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2011-2013 > Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
132/NK/12
Stanowisko
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
21-11-2012
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-     prowadzenie nadzorów inwestorskich remontów i inwestycji w nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych

 

-     sporządzanie kosztorysów i przedmiarów robót

 

-     weryfikacja kosztorysów

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-   wykształcenie średnie o kierunku budowlanym i 6-letni staż pracy  lub

 

-   wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym i 4-letni staż pracy

 

-   uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej

 

-     bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

-     umiejętność kosztorysowania w programie NORMA

 

-     znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego

 

Wymagania pożądane:

 

-    znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o własności lokali, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego

 

-    umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami

 

-    łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

-    umiejętność pracy w zespole

 

-    odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (podpisane odręcznie)

 

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-     kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej

 

-     kopia zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

-    kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (dowodu osobistego / paszportu)

 

-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 

-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

-     osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

  

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 listopada 2012 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 21 listopada 2012 r.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych w ramach naboru ogłoszonego dnia 07 listopada 2012 r. 

 

 

Renata Schilling - ŁOWICZ

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 13 ofert, w tym 8 ofert spełniło wymagania formalne. Pani Renata Schilling spełniła wymagania formalne i konieczne konkursu oraz oczekiwania pracodawcy ściśle związane z charakterem pracy na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych. Wykazała się oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami i wiedzą niezbędną do zajmowania ww. stanowiska.

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 07-11-2012
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 04-01-2013
Zatwierdzający bzmw/mamazur 04-01-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-01-2014
Liczba odwiedzin: 4604