Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
213/NK/2016
Stanowisko
Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
02-12-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (2 etaty):

Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

- wykonywanie uprawnień właścicielskich na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Dzielnicy lub Prezydenta m. st. Warszawy

 

- bieżąca współpraca z zarządami i zarządcami/administratorami wspólnot mieszkaniowych nieruchomości z udziałem m. st. Warszawy

 

- głosowanie nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych

 

- przedkładanie wniosków zarządców/administratorów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli lokali wyodrębnionych do właściwej ADK/ZGN

 

- sporządzanie i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości związanej z nieruchomościami z udziałem m. st. Warszawy

 

- sprawdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych przez zarządy wspólnot mieszkaniowych

 

         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się po terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

- wykształcenie wyższe z zakresu gospodarowania nieruchomościami, prawnicze lub ogólnobudowlane oraz 4 letni staż pracy lub

 

- wykształcenie średnie z zakresu gospodarowania nieruchomościami lub ogólnobudowlane oraz 5 letni staż pracy

 

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

- nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

- preferowane doświadczenie w gospodarowaniu nieruchomościami

 

- znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o własności lokali

 

- znajomość przepisów kodeksu cywilnego

 

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

 

- znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego

 

- umiejętność pracy w zespole

 

- łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

- odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalisty w Dziale Nadzoru  Właścicielskiego dla potrzeb rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 02 grudnia 2016 r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego  

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 02 grudnia 2016r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

 w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Dziale Nadzoru Właścicielskiego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Specjalisty w Dziale Nadzoru Właścicielskiego (2 etaty) w ramach naboru ogłoszonego dnia 18.11.2016.: 

 

 

1. Izabela Maria Sienkiewicz, Warszawa

2. Wojciech Maciej Palczewski, Warszawa

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 6 ofert, w tym 3 oferty, które spełniły wszystkie wymagania formalne. Jeden z trzech kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zrezygnował z naboru. Wybrani kandydaci wykazali wysoki poziom merytorycznej znajomości zagadnień oraz posiadają doświadczenie zawodowe w pracy na podobnych stanowiskach. Zaprezentowali się w sposób profesjonalny i wiarygodny.

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 18-11-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 20-12-2016
Zatwierdzający Nowak Jacek 20-12-2016
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-12-2016
Liczba odwiedzin: 1567