Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Inspektor pion techniczny 5 etatów

Inspektor pion techniczny 5 etatów

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
271/NK/2017
Stanowisko
Inspektor (pion techniczny), 5 etatów
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
15-12-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor  (pion techniczny), 5 etatów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-  prowadzenie bazy SQL w zakresie spraw technicznych: wprowadzanie i aktualizacja  danych dotyczących m. in. przeglądów, realizowanych umów, opisów stanu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych;

 

-  ocena stanu technicznego stolarki okiennej, drzwiowej i podłóg w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie zestawień z tym związanych;

 

-  prowadzenie książek obiektów budowlanych;

 

-  przygotowywanie wniosków i wycen w celu  wykonania projektów budowlanych/ekspertyz;

 

-  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw technicznych, m.in. dotyczących realizacji umów konserwacyjnych, awaryjnych, planów remontowych;

 

-  organizowanie komisji w sprawach ostatecznego odbioru robót (przed upływem okresu rękojmi);

 

- udział w komisjach w celu likwidacji szkód ubezpieczeniowych w budynkach 100% Miasta oraz w lokalach komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych;

 

         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie

 

- pracę w przyjaznej atmosferze w gronie profesjonalistów

 

- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, dofinansowanie nauki)

 

- pakiet socjalny

 

- pakiet medyczny na preferencyjnych warunkach

 

- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia


Wymagania konieczne:


            - wykształcenie wyższe i min. 2 letni staż pracy lub

            - wykształcenie średnie i min. 4 letni staż pracy

            - znajomość zagadnień z prawa budowlanego oraz  problematyki najmu lokali,

            - znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

             - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

             - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

             - nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:


             - preferowane wykształcenie z zakresu budownictwa

             - doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami

             - znajomość  funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

             - umiejętność pracy w zespole

             - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

             - kultura osobista

             - odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


            - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

            - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

            - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż

            - podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

            - podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

            - podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)  - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

          - podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko  Inspektora w pionie technicznym  dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922j. t.)”

          - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j. t.).

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15 grudnia 2017r. , do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5


z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji:  Inspektor (pion techniczny)

 

Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


---------------------------------------------------------------


Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora (pion techniczny) w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora (pion techniczny) w ramach naboru ogłoszonego dnia 01.12.2017r. 


Piotr Szlęzak - Warszawa


Lidia Koniuszewska - Warszawa 


Artur Zozuliński - Warszawa           


Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęło 5 ofert, które spełniły wymagania formalne konkursu.


Jeden z kandydatów zrezygnował z rozmowy rekrutacyjnej, drugi kandydat                      nie spełnił oczekiwań pracodawcy co do wskazanego stanowiska. Pozostałych trzech kandydatów posiada umiejętności niezbędne do zajmowania przedmiotowego stanowiska.


 


 


 


 


 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 01-12-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 16-01-2018
Zatwierdzający Nowak Jacek 16-01-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-01-2018
Liczba odwiedzin: 967