Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Główny Specjalista ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej

Główny Specjalista ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
197/NK/16
Stanowisko
Główny Specjalista ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
15-07-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Główny Specjalista ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

- Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Zakładzie oraz ocena jej skuteczności, adekwatności i efektywności, w szczególności poprzez:

 

·     koordynację działań i czynności związanych z przeprowadzaniem: okresowej samooceny systemu kontroli zarządczej oraz procesu identyfikacji i analizy ryzyka,

 

·     opracowywanie, na podstawie składanych oświadczeń poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu, zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej jednostki,

 

·     dokonywanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zakładzie, w tym oceny adekwatności i skuteczności procedur kontroli zarządczej oraz przedstawianie Dyrektorowi jednostki propozycji działań zaradczych i ich monitorowanie,

 

·     kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wyników audytów i kontroli zewnętrznych oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

 - wykształcenie wyższe oraz  min. 5 letni staż pracy,

 

 - znajomość prawnych aspektów związanych z kontrolą zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych,

 

- znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o finansach publicznych,

 

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel,

 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

- nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania pożądane:

 

- preferowana znajomość tematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami w zakresie technicznym, eksploatacyjnym oraz księgowym,

 

- znajomość przepisów kodeksu cywilnego,

 

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 

- umiejętność pracy w zespole,

 

- łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

 

- odporność na stres.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902)

 

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Główny Specjalista ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej  w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej  w ramach naboru ogłoszonego dnia 04 lipca 2016r. 

 

 

Jacek Nowak - Warszawa

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 4 oferty, w tym 3 oferty spełniło wymagania formalne. Pan Jacek Nowak spełnił wymagania formalne konkursu oraz w najwyższym stopniu oczekiwania związane z charakterem pracy na przedmiotowym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą na najwyższym poziomie oraz najlepszymi umiejętnościami niezbędnymi do zajmowania stanowiska Głównego Specjalisty ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 04-07-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 02-08-2016
Zatwierdzający bzmw/ext.gkaplon 02-08-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-08-2016
Liczba odwiedzin: 1396