Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
156/NK/14
Stanowisko
Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
04-07-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

-           wykonywanie uprawnień właścicielskich na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Dzielnicy lub Prezydenta m. st. Warszawy

 

-           bieżąca współpraca z zarządami i zarządcami/administratorami wspólnot mieszkaniowych nieruchomości z udziałem m. st. Warszawy

 

-           głosowanie nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych

 

-           przedkładanie wniosków zarządców/administratorów,  wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli lokali wyodrębnionych do właściwej ADK/ZGN

 

-           sporządzanie i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości związanej z  nieruchomościami z udziałem m. st. Warszawy

 

-           sprawdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych przez zarządy wspólnot mieszkaniowych

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-           wykształcenie wyższe z zakresu gospodarowania nieruchomościami, prawnicze lub ogólnobudowlane  4 letni staż pracy

 

-           bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

-           pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

-           niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-           nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-           preferowane doświadczenie w gospodarowaniu nieruchomościami będącymi w zasobie jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa

 

-           znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o własności lokali

 

-           znajomość przepisów kodeksu cywilnego,

 

-           znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 

-           znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego

 

-           umiejętność pracy w zespole

 

-           łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

-           odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-           podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-           kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-           kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-           podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-           podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

-           podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

-           podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-           kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 04 lipca 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 04 lipca 2014 r.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Dziale Nadzoru Właścicielskiego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Specjalisty w Dziale Nadzoru Właścicielskiego w ramach naboru ogłoszonego dnia 20 czerwca 2014r. 

 

 

JOANNA BLACHA - OTWOCK

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty, w tym 1 oferta spełniła wymagania formalne. Pani Joanna Blacha spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu oraz oczekiwania pracodawcy ściśle związane z charakterem pracy na stanowisku Specjalisty w Dziale Nadzoru Właścicielskiego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną. Kandydatka posiada doświadczenie niezbędne do zajmowania przedmiotowego stanowiska.

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 20-06-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 25-07-2014
Zatwierdzający bzmw/mamazur 25-07-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-07-2014
Liczba odwiedzin: 1585