Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2015 > Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)

Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
178/NK/15
Stanowisko
Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
15-10-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

      - prowadzenie składnicy akt Zakładu oraz opieka nad składnicami akt w ADK 1-6

 

      - przyjmowanie dokumentacji z komórek merytorycznych

 

      - opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 - prowadzenie ewidencji archiwalnej

 

 - przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy byłych pracowników Zakładu (druki Rp-7, świadectwa pracy-duplikaty, odpisy, zaświadczenia)

 

    - współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZGN oraz ADK, w zakresie realizowanych zadań

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

 

Wymagania konieczne:

 

-     wykształcenie śrdnie i 5 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe oraz min. 2-letni staż pracy

          

-     bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

            

-     znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej

            

-     ukończenie studiów kierunkowych o specjalności archiwistyka lub ukończony kurs II stopnia z zakresu archiwistyki 

            

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

            

-     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

           

-     nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-    doświadczenie w pracy w archiwum lub składnicy akt,

            

-    umiejętność kontaktu z interesantami,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-     podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

            

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

           

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

           

-     podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

            

-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

            

-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

            

-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalisty w Dziale Administracyjnym (Archiwum) dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

           

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15 października 2015 r., do godziny 16:00. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 15 października 2015 r., do godz. 16:00.

 

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Dziale Administracyjnym (Archiwum) w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Specjalisty w Dziale Administracyjnym (Archiwum) w ramach naboru ogłoszonego dnia 01 października 2015r. 

 

Dariusz Jaworski – Ożarów Mazowiecki

 

 Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne.

Pan Dariusz Jaworski spełnił kryteria wymienione w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą, która predysponuje go do wykonywania pracy na  stanowisku Specjalisty w Dziale Administracyjnym (Archiwum).

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 01-10-2015
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 05-11-2015
Zatwierdzający bzmw/mamazur 05-11-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-11-2015
Liczba odwiedzin: 1552