Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
204/NK/16
Stanowisko
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
04-10-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

         Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

     ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

(1 etat, umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika):

 

                           SPECJALISTA W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

-   przygotowywanie i prowadzenie postępowań dotyczących zamówień  publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Zakładzie  Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,  Regulaminem Komisji Przetargowej oraz Instrukcją udzielania zamówień  publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

 

 - opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

 - uczestniczenie w pracy komisji przetargowej

 

 - prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia

 

 - przygotowywanie korespondencji w postępowaniu odwoławczym

 

 - przygotowywanie informacji dla Urzędu Zamówień Publicznych

 

 - przygotowywanie publikacji na stronie internetowej ZGN

 

 - przygotowywanie publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 - przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji

 

 - sporządzanie informacji o przeprowadzonych postępowaniach dotyczących udzielanych zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 - prowadzenie rejestru prowadzonych zamówień

 

 - prowadzenie rejestru umów Działu Zamówień Publicznych

 

 - wprowadzanie danych do Rejestru Umów w bazie danych SQL, bieżące wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie SQL w tym również na potrzeby CRU zgodnie z kompetencjami przynależnymi do danego stanowiska oraz udostępnionymi w systemie polami

 

   - doradztwo w przygotowywaniu postępowań

 

 - współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ZGN w sprawach dotyczących zamówień publicznych, szczególnie w zakresie uzgadniania SIWZ.

 

    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

  

   Wymagania konieczne:

 

 - wykształcenie średnie i min. 5-letni staż pracy lub

 

 - wykształcenie wyższe i min. 4-letni staż pracy

 

 - znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

 

 - znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

- nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

 - umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami

 

 - dobra organizacja pracy

 

 - kultura osobista

 

 - odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

 - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

 -podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

 - podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

 - podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

 - podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

 - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902)

 

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 04 października 2016r., do godz. 16:00 na adres:

 

 

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

 

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

 

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia  04 października 2016 r., do godz. 16:00

 

        

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika) w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)  w ramach naboru ogłoszonego dnia 20 września 2016r. 

 

 

Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalne konkursu.
Po przeprowadzeniu procedury naboru na wskazane stanowisko nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia. Oferta osoby ubiegającej się o zatrudnienie, po rozmowie kwalifikacyjnej, nie spełniła oczekiwań pracodawcy. Natomiast drugi kandydat nie przystąpił do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 20-09-2016
Aktualizujący Pędzich Justyna 24-10-2016
Zatwierdzający Nowak Jacek 25-10-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-10-2016
Liczba odwiedzin: 1329