Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2015 > Kierownik Działu Technicznego

Kierownik Działu Technicznego

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
185/NK/15
Stanowisko
Kierownik Działu Technicznego
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
11-12-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Dyrektor
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Kierownik Działu Technicznego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań działu

- udział w przygotowywaniu rocznego planu remontów i inwestycji oraz stanu wykorzystania środków  finansowych na remonty i inwestycje

- koordynacja działań w zakresie:

* wyceny prac projektowych i ich odbiorów

* opiniowania stanu technicznego administrowanych budynków

* przygotowywania projektów porozumień remontowych z kontrahentami oraz porozumień technicznych
z inwestorami na podstawie zaopiniowanej dokumentacji

* przygotowywania dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę

* sprawozdawczości technicznej

* bieżącej korespondencji

- przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących zasady wykonywania zadań

- racjonalne i efektywne kierowanie pracą podległych osób i wspieranie ich w rozwoju zawodowym

- składanie wniosków o usprawnienie pracy działu

 

 

Charakterystyka pracy:

 

Praca na ww. stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień i umiejętnością stosowania przepisów prawa budowlanego, mieszkaniowego, zamówień publicznych, finansów publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego. Ponadto, praca ta wymaga kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, zarządzania personelem, kreatywności oraz umiejętności podejmowania decyzji.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się na terenie działania ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-     wykształcenie wyższe techniczne

-     minimum 5-letni staż pracy

-     minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z kierowaniem zespołem ludzi

-     uprawnienia budowlane

-     znajomość regulacji prawnych w zakresie dotyczącym zadań na ww. stanowisku

-     dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-     nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-     przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

-     znajomość programu NORMA

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-     podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

-     kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane

-     oświadczenie lub kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – w przypadku spełnienia wymagania pożądanego. Przy zatrudnieniu wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa wydane przez tę Izbę

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

-     podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie
z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Kierownik Działu Technicznego dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 j.t.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Kierownik Działu Technicznego

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 16:00.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Technicznego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Kierownika Działu Technicznego  w ramach naboru ogłoszonego dnia 27 listopada 2015r. 

 

Jarosław Krypa - Warszawa

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 4 oferty, w tym 3 oferty spełniło wymagania formalne. Pan Jarosław Krypa spełnił wymagania formalne konkursu oraz oczekiwania związane z charakterem pracy na przedmiotowym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami niezbędnymi do zajmowania stanowiska Kierownika Działu Technicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 27-11-2015
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 04-01-2016
Zatwierdzający bzmw/mamazur 04-01-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-01-2016
Liczba odwiedzin: 1805