Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Inspektor w Dziale Kadr i Organizacji (zakres organizacyjny)

Inspektor w Dziale Kadr i Organizacji (zakres organizacyjny)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
206/NK/16
Stanowisko
Inspektor w Dziale Kadr i Organizacji (zakres organizacyjny)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
02-11-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Inspektor w Dziale Kadr i Organizacji

(zakres organizacyjny)

 

            Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

-    udział w tworzeniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych Zakładu (zarządzeń, pism okólnych, regulaminów, instrukcji oraz prowadzenie ich rejestru

 

-    czuwanie nad zgodnością aktów wewnętrznych normujących działalność Zakładu z aktualnie obowiązującymi przepisami

 

-    inicjowanie i koordynowanie działań związanych z uprawnieniami organizacyjnymi

 

-    sporządzanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez dyrektora Zakładu

 

-    realizacja zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski o dostępie do informacji publicznej

 

-    przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Dzielnicy Śródmieście oraz Radnych m. st. Warszawy

 

-    bieżąca aktualizacja struktury organizacyjnej Zakładu

 

               Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

Wymagania konieczne:

 

-    wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo

 

-    min. 2-letni staż pracy

 

-    bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, program Lex

 

-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

-    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-    nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-    znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeksu cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, przepisów o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz finansów publicznych

 

-    znajomość zasad tworzenia prawa

 

-    znajomość zagadnień zakresu organizacji i zarządzania

 

-    umiejętność analitycznego, syntetycznego i twórczego myślenia

 

-    komunikatywność i otwartość

 

-    łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

-    odporność na stres.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-    podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

-    osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektor w Dziale Kadr i Organizacji dla potrzeb rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)

 

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 02 listopada 2016r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji –Inspektor w Dziale Kadr i Organizacji

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 02 listopada 2016r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora w Dziale Kadr i Organizacji (zakres organizacyjny) w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora w Dziale Kadr i Organizacji (zakres organizacyjny) w ramach naboru ogłoszonego dnia 19 października 2016r. 

 

 

Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 4 oferty, w tym 2 oferty spełniły wymagania formalne konkursu. Kandydaci nie spełnili oczekiwań ściśle związanych z charakterem pracy na przedmiotowym stanowisku. Pracodawca nie może zapewnić pracy odpowiadającej kwalifikacjom Kandydatów.

 

 
 
Wprowadził Pędzich Justyna 19-10-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 03-02-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 03-02-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-02-2017
Liczba odwiedzin: 1429