Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych

Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
258/NK/2017
Stanowisko
Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
13-10-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

- współpraca z zarządami i zarządcami oraz administratorami nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta,

 

- współpraca z pełnomocnikiem Miasta w zakresie wykonywania przez zewnętrznych zarządców i administratorów umów o zarządzanie nieruchomością wspólną, zgodnie z ustawą o własności lokali, przy uwzględnieniu interesu Miasta,

 


- prowadzenie bazy danych nieruchomości z udziałem Miasta przekazanych w zarząd i administrowanie Wspólnotom Mieszkaniowym oraz powiadamianie zarządców Wspólnot Mieszkaniowych o wszelkich zmianach dotyczących lokali
komunalnych,

 

- sprawdzanie i opisywanie dokumentów księgowych wystawianych przez Wspólnoty Mieszkaniowe stanowiących
obciążenie Miasta z tytułu zaliczek eksploatacyjnych, zaliczek na fundusz remontowy oraz za media,

 

- wystawianie dla części Wspólnot Mieszkaniowych dokumentów księgowych stanowiących obciążenie Miasta z tytułu zaliczek eksploatacyjnych i zaliczek na fundusz remontowy,

 

- sporządzanie zestawień o zaangażowaniu środków budżetowych Miasta,


- współpraca z administratorami poszczególnych budynków wspólnotowych i pionem technicznym ADK,

- współpraca z księgowością w zakresie analizy obciążeń za media.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy
na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się na terenie działania ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:


- wykształcenie średnie i 4 lata stażu pracy lub

 

- wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy

 

- znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o własności lokali oraz problematyki najmu lokali i ochrony praw lokatorów

 

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

- nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

- doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami

 

- znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

 

- umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami

- dobra organizacja pracy

- łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

- kultura osobista

 

- odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


- podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

 

- podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie
z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

- podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora ds. Wspólnot Mieszkaniowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j. t.).”


- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystaćz uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j.t.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty
w terminie do dnia 13 października 2017r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych


Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13 października 2017r., do godz. 16:00.

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


------------------------------------------------------------------


Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko Inspektora ds. Wspólnot Mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy unieważnia nabór nr 258/NK/2017 na stanowisko Inspektora ds. Wspólnot Mieszkaniowych ogłoszony w dniu 29.09.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Uzasadnienie:


Przyczyną unieważnienia ww. naboru jest zmiana koncepcji organizacyjnej i potrzeb kadrowych Zakładu.


  

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 29-09-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-11-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 30-11-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-11-2017
Liczba odwiedzin: 1166