Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg

Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
214/NK/2016
Stanowisko
Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śrómieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
14-12-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

-  kontrola prawidłowości zadań wykonywanych przez komórki  organizacyjne Zakładu oraz badanie zgodności wykonywanych przez pracowników zadań z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami,

 

- sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych,

 

- sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

 

- realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Zakładzie poprzez:

 

·   koordynację działań i czynności związanych z przeprowadzaniem okresowej samooceny systemu kontroli zarządczej oraz procesu identyfikacji i analizy ryzyka,

 

·   opracowywanie, na podstawie składanych oświadczeń poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu, zbiorczej  informacji o stanie kontroli zarządczej jednostki,

 

·   dokonywanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zakładzie, w tym oceny adekwatności i skuteczności procedur kontroli zarządczej oraz przedstawianie Dyrektorowi jednostki propozycji działań zaradczych i ich monitorowanie,

 

·   kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wyników audytów, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-    wykształcenie wyższe oraz  min. 4 letni staż pracy, lub

 

-    wykształcenie średnie oraz min. 5 letni staż pracy

  

-    znajomość prawnych aspektów związanych z kontrolą zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych,

 

-    znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o finansach publicznych,

 

-    bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel,

 

-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

-    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

-    nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania pożądane:

 

-    preferowana znajomość tematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami,

 

-    znajomość przepisów kodeksu cywilnego,

 

-    znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 

-    umiejętność pracy w zespole,

 

-    łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

 

-    odporność na stres.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-  podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-  podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalisty w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z  2016, poz. 922 jt.”

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14 grudnia 2016r. do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg w ramach naboru ogłoszonego dnia 30 listopada 2016r. 

 

 

Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne.

Kandydat nie przystąpił do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-11-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 05-01-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 05-01-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-01-2017
Liczba odwiedzin: 1336