Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Specjalista w Zespole Kosztorysowym

Specjalista w Zespole Kosztorysowym

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
205/NK/16
Stanowisko
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
14-10-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa.

 

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Specjalista w Zespole Kosztorysowym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

-   sporządzanie kosztorysów inwestorskich na bazie przedmiarów robót

 

-   weryfikacja przedmiarów robót

 

-   opiniowanie kosztorysów ofertowych złożonych do przetargu oraz kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające

 

-   weryfikacja kosztorysów powykonawczych

 

-   weryfikacja kosztorysów powykonawczych dotyczących remontów wykonywanych  w lokalach użytkowych i mieszkalnych sporządzanych przez najemców

 

-   weryfikacja kosztorysów zamiennych

 

-   weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na remonty
realizowane w częściach wspólnych nieruchomości

 

-   sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych do konkursów ofert
organizowanych przez wspólnoty oraz kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne

 

-    weryfikacja kosztorysów powykonawczych dot. remontów i modernizacji
wykonywanych w częściach wspólnych

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

Wymagania konieczne:

 

-    wykształcenie średnie o kierunku budowlanym i min. 5-letni staż pracy lub

 

-    wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym i min. 4-letni staż pracy

 

-    uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
architektonicznej

 

-   bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

-   umiejętność kosztorysowania w programie NORMA

 

-   znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego

 

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

-   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-   nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-   znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o własności lokali, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego

 

-   umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami

 

-   dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy

 

-   odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-  podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-   kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-  kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej

 

-   podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-   podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

-   podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

-   podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy w związku z naborem na stanowisko Specjalista w Zespole Kosztorysowym dla potrzeb rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14.10.2016, do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Specjalista w Zespole Kosztorysowym

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 14.10.2016r., do godz. 16:00

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

 w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista
w Zespole Kosztorysowym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Specjalista w Zespole Kosztorysowym w ramach naboru ogłoszonego dnia 30 września 2016r. 

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej nie wskazano osoby do zatrudnienia. Kandydat nie spełnił oczekiwań pracodawcy.

 

 

 
 
Wprowadził Pędzich Justyna 30-09-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 08-11-2016
Zatwierdzający Nowak Jacek 08-11-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2016
Liczba odwiedzin: 1444