Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Księgowy Księgowa

Księgowy Księgowa

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
266/NK/2017
Stanowisko
Księgowy/Księgowa
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmiescie m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
04-12-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


                             Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

                               w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

        ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (2 etaty)


                                                 KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

 

     Umowa na czas określony do dnia 31.03.2018 r.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

- księgowanie faktur i innych dokumentów księgowych w układzie rodzajowym na poszczególne nieruchomości

 

- prowadzenie rejestru kosztów

 

- analiza i uzgadnianie kont rozrachunkowych

 

- sporządzanie informacji i wykazów, dotyczących poniesionych kosztów na poszczególnych nieruchomościach


- sporządzanie rocznych sprawozdań z poniesionych kosztów mediów na indywidualnych

 nieruchomościach, celem rozliczania ich z zebranymi zaliczkami

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Siedziba jednostki nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne w siedzibie są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie).  W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

Wymagania konieczne:

 

 - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub

 

- wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2-letni staż pracy

 

 - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT oraz ustawy o ochronie danych osobowych

 

 - dobra znajomość pakietu Office

 

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

 - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 - nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

 - znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, w tym regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

 

 - zdolności analityczne

 

 - dokładność, sumienność, terminowość  oraz dobra organizacja pracy

 

 - samodzielność i umiejętność działania pod presją czasu

 

 - wysoka kultura osobista

 

 - umiejętność pracy w zespole

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

 

 - podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

 - podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

 - podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

 - podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Księgowy/Księgowa dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922 jt.”

 

 - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który  zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902)

 

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 04 grudnia 2017 r., do godz. 16:00, na adres:

                          Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

                           w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

                             ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie:  Dział Kadr i Organizacji - KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

  

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 04 grudnia 2017 r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


----------------------------------------------------------------------


Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Księgowy/Księgowa w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Księgowy/Księgowa w ramach naboru ogłoszonego dnia 21 listopada 2017r. Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.


Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne konkursu. Kandydat zrezygnował z rozmowy rekrutacyjnej.


  

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 21-11-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 13-12-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 13-12-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-12-2017
Liczba odwiedzin: 1928