Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
273/NK/2017
Stanowisko
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
29-12-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 - dbałość o utrzymanie administrowanych obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym 

 

 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali oraz stolarki,  sporządzanie protokołów

 

 - sporządzanie  przedmiarów  robót  i  kosztorysów

 

 - dokonywanie odbioru zgłoszonych robót dotyczących przebudów i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych

 

 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umów zawartych  z wykonawcami robót

 

 - weryfikacja kosztorysów zamiennych

 

- przygotowywanie wniosków w sprawie potrzeb remontowych i projektowych (w  tym dokumentacja odtworzeniowa) oraz ich wycena          

 

- udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz przedmiarów niezbędnych dla przeprowadzenia postępowań  przetargowych

 

 - współudział w przejmowaniu i przekazywaniu pustostanów, ocena ich stanu technicznego, sporządzanie z administratorem protokołów typowania zakresu robót do remontu

 

 - przygotowywanie opinii technicznych

 

 - prowadzenie korespondencji z najemcami i instytucjami w zakresie swoich kompetencji

 

 - współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań ZGN


               Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, praca na wysokości pow. 3 m, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:


 - wykształcenie średnie o kierunku budowlanym i min. 6 letni staż pracy lub


 - wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym i min. 4-letni staż pracy


- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej


 - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel


 - umiejętność kosztorysowania w programie NORMA


 - znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego


- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych


 - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe


 - nieposzlakowana opinia


Wymagania pożądane:


 - preferowane wykształcenie wyższe


 - znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o własności lokali, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego


 - umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami


 - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich


 - odporność na stres


 - doświadczenie w pracy w administracji państwowej lub samorządowej


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny


 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie


 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy


 - kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej


- podpisane własnoręcznie oświadczenie lub kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (przy zatrudnieniu wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa wydane przez tę  Izbę)


 - podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie


 - podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie  należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)


- podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego


- podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych dla potrzeb rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 j. t.).”


- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)
  

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

 w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


--------------------------------------------------------------



Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych w ramach naboru ogłoszonego dnia 15 grudnia 2017r. 



Zofia Świętochowska: Zakręt



Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęły 4 oferty, w tym 3 oferty spełniły wymagania formalne konkursu. Pani Zofia Świętochowska spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu. Kandydatka podczas rozmowy rekrutacyjnej zaprezentowała wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy na przedmiotowym stanowisku. Pani Świętochowska jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt
z rozmówcą.


 


 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 15-12-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 19-01-2018
Zatwierdzający Nowak Jacek 19-01-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-01-2018
Liczba odwiedzin: 1263