Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Księgowy-a

Księgowy-a

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
150/NK/14
Stanowisko
Księgowy/a
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
13-06-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

 

 

 

    Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st.

 

                         Warszawa ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

      ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

                                                        KSIĘGOWY/A

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 

- miesięczne naliczanie obciążeń na kontach najemców lokali mieszkalnych,

 

- wprowadzanie zmian dotyczących oczynszowania, decyzji o dodatkach mieszkaniowych i obniżkach dochodowych,

 

 - naliczanie odsetek,

 

 - wprowadzanie odczytów liczników i rozliczenia z tytułu mediów,

 

 - księgowanie wpłat z wyciągów bankowych na indywidualne konta najemców,

 

 - operacje związane z rejestracją wpłat masowych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Siedziba jednostki nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia
i przejścia oraz ciągi komunikacyjne w siedzibie są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie).  W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

Wymagania konieczne:

 

 - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub

 

 - wykształcenie średnie ekonomiczne i minimum 2-letni staż pracy,

 

 - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych,

 

 - dobra znajomość pakietu Office.

 

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

 - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 - nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

 - dokładność, sumienność, terminowość  oraz dobra organizacja pracy,

 

 - odporność na stres,

 

 - wysoka kultura osobista,

 

 - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

 

 - umiejętność pracy w zespole.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

 - podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

 

 - podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

 - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  

  publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

 - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

 - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego  

   „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

- podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Księgowa/y dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

 - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który  zamierza skorzystać  z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,  poz. 1458 z późn. zm.)

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 13 czerwca 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st.

 

                       Warszawy ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie:  KSIĘGOWA/Y

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13 czerwca 2014 r.

 

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po terminie składania ofert.

 

            Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Księgowy/a w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Księgowy/a w ramach naboru ogłoszonego dnia 30 maja 2014 r.:

 

 

Karolina Bugała-Bobrzyk – Warszawa

Katarzyna Kasprzycka - Warszawa

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w.w. stanowisko wpłynęło 21 ofert, w tym 16 ofert spełniło wymagania formalne. Pani Karolina Bugała-Bobrzyk oraz pani Katarzyna Kasprzycka spełniły wymagania formalne konkursu, posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku Księgowej.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-05-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 18-07-2014
Zatwierdzający bzmw/mamazur 18-07-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-07-2014
Liczba odwiedzin: 1504