Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2014 > Inspektor w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży

Inspektor w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
163/NK/14
Stanowisko
Inspektor w Zespole Przgotowania Lokali do Sprzedaży
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
12-12-2014
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

Inspektor w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 - Prowadzenie spraw w zakresie przygotowania do wykupu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych poprzez:

 

- podejmowanie czynności zmierzających do uregulowania stanów formalno – prawnych w nieruchomościach,

 

- przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji, w sprawach przygotowania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,

 

- prowadzenie korespondencji z najemcami i właścicielami nieruchomości,

 

- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,

 

 - współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZGN oraz ADK, w zakresie realizowanych zadań,

 

 - udzielanie odpowiedzi na pytania w/w instytucji, urzędów oraz komórek organizacyjnych

 

-     Udział w komisjach problemowych pracujących na poziomie realizowanych spraw

       

-     Obsługa bazy danych i bieżąca jej aktualizacja

 

-    Przygotowanie korespondencji, związanej ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, a także w zakresie interwencji, odwołań i podań

    

-     Nadzór i kontrola, w zakresie prawidłowości sporządzanych arkuszy danych ewidencyjnych oraz kart pomiaru powierzchni  użytkowej lokali i budynków

 

-      Przyjmowanie wniosków dotyczących sprzedaży lokali

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

-       wykształcenie wyższe oraz min. 2-letni staż pracy

 

-       bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

 

-       umiejętność posługiwania się geodezyjną mapą ewidencyjną

 

-       znajomość warszawskiego rynku wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych

 

-      znajomość tematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami w zakresie technicznym, eksploatacyjnym oraz księgowym

 

-      znajomość prawnych aspektów związanych z powyższą tematyką

 

-      znajomość zagadnień związanych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi

 

 

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

-     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-     nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-     znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali,

 

-     problematyki własności/najmu/sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kodeksu cywilnego

 

-     znajomość obszaru dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

 

-     umiejętność pracy w zespole

 

-     łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

-     odporność na stres

 

-     doświadczenie w pracy w administracji państwowej lub samorządowej

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

-     podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

-     kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

-     podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 

-     podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

-     podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać
z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży  w ramach naboru ogłoszonego dnia 27 listopada 2014r. 

 

Urszula Wrześniewska - WARSZAWA

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 14 ofert, w tym 10 ofert spełniło wymagania formalne. Pani Urszula Wrześniewska spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, która predysponuje ją do wykonywania pracy na  stanowisku Inspektora w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży.

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 27-11-2014
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-12-2014
Zatwierdzający bzmw/mamazur 30-12-2014
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-12-2014
Liczba odwiedzin: 1533