Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Inspektor w Dziale Ekonomicznym

Inspektor w Dziale Ekonomicznym

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
209/NK/2016
Stanowisko
Inspektor w Dziale Ekonomicznym
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
18-11-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

      Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

            ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

       ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

 

                                   INSPEKTOR W DZIALE EKONOMICZNYM  

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

-    przygotowywanie analiz dotyczących bieżącej działalności, w tym analiza rentowności 

    

-    poszczególnych usług świadczonych przez jednostkę

   

-    współudział w opracowywaniu planów finansowych jednostki

  

-    kontrola ponoszonych wydatków i uzyskiwanych dochodów

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

Wymagania konieczne:

 

-   wykształcenie wyższe ekonomiczne i minimum 2-letni staż pracy lub

 

-   wykształcenie średnie ekonomiczne i minimum 4-letni staż pracy

 

-   biegła obsługa MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel

 

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

-   nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-    znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, w tym regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych

 

-    zdolność analitycznego i logicznego myślenia

 

-     dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy

 

-     samodzielność i umiejętność działania pod presją czasu

 

-     umiejętność pracy w zespole

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

-    podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

         

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

        

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy 

        

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

         

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

        

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

         

 -    podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora w Dziale Ekonomicznym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j. t.)”

          

 -  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 j. t.)

 

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 18 listopada 2016 r., do godz. 16:00 na adres:

 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor w Dziale Ekonomicznym

 

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia  18 listopada 2016r., do godz. 16:00.

 

           

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora w Dziale Ekonomicznym w  Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektor w Dziale Ekonomicznym (1etat) w ramach naboru ogłoszonego dnia 04.11.2016.: 

 

1. Joanna Jankowska, Warszawa 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 5 ofert, w tym 3 oferty, które spełniły wszystkie wymagania formalne. Jeden z trzech kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zrezygnował z naboru. Do zatrudnienia wybrano p. Joannę Jankowską. Kandydatka jest zarówno merytorycznie przygotowana do objęcia stanowiska, jak również posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 04-11-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 20-12-2016
Zatwierdzający Nowak Jacek 20-12-2016
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-12-2016
Liczba odwiedzin: 1274