Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Inspektor w Dziale Ekonomicznym

Inspektor w Dziale Ekonomicznym

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
203/NK/16
Stanowisko
Inspektor w Dziale Ekonomicznym
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
28-09-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

      Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

          ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

              ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

 

                                        INSPEKTOR W DZIALE EKONOMICZNYM  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 

- sporządzanie sprawozdań budżetowych, w tym z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz stanu należności i zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

 

- współudział w opracowywaniu planów finansowych jednostki

 

- przygotowywanie analiz dotyczących bieżącej działalności, w tym analiza rentowności poszczególnych usług świadczonych przez jednostkę

 

- kontrola ponoszonych wydatków i uzyskiwanych dochodów

 

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

Wymagania konieczne:

 

-   wykształcenie wyższe ekonomiczne

 

-   co najmniej 2-letni staż pracy

 

-   biegła obsługa MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel

 

-   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

-  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe

 

-   nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

-  doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych

 

-  znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, w tym regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych

 

-  zdolność analitycznego i logicznego myślenia

 

-  dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy

 

-   samodzielność i umiejętność działania pod presją czasu

 

-   umiejętność pracy w zespole

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

- podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

-  podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

-    podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

 

-   podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektora w Dziale Ekonomicznym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

-    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902)

 

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 28 września 2016 r., do godz. 16:00 na adres:

 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Inspektor w Dziale Ekonomicznym

  

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia  28 września 2016 r., do godz. 16:00.

 

        

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektor w Dziale Ekonomicznym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Inspektor w Dziale Ekonomicznym w ramach naboru ogłoszonego dnia 15 września 2016r. 

 

 

Karolina Kozaczyńska – WARSZAWA

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty, w tym 1 oferta spełniła wymagania formalne. Pani Karolina Kozaczyńska spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu.  Kandydatka posiada zarówno wiedzę merytoryczną, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, jak i  znajomość struktur samorządowych.

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 15-09-2016
Aktualizujący Pędzich Justyna 21-10-2016
Zatwierdzający Nowak Jacek 21-10-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-10-2016
Liczba odwiedzin: 1415