Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych

Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
265/NK/2017
Stanowisko
Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
21-11-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa


ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:


Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych (1 etat)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

   - sporządzanie projektów  konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych i garaży

   - udział w Komisjach ds. negocjacji stawek czynszu za lokale użytkowe

   - sporządzanie projektów uchwał/stanowisk na posiedzenia Zarządu Dzielnicy Śródmieście

   -  uzupełnianie bazy danych SQL

   - sprawdzanie prawidłowości naliczeń stawek czynszu za lokale użytkowe

   - sporządzanie wykazów pustostanów lokali użytkowych i garaży

    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.


    Wymagania konieczne:


  - wykształcenie wyższe i min. 2 letni staż pracy

  - znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokali,

  - znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel

   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

   - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

   - nieposzlakowana opinia

      Wymagania pożądane:


    -  doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami

    - znajomość  funkcjonowania jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

    - umiejętność pracy w zespole

    - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

    - kultura osobista

     - odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

 

    Wymagane dokumenty i oświadczenia:


   - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

    - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

    - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż

    - podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

    - podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

    - podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)  - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

   - podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j. t.)”

   - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j. t.).

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 listopada 2017r. do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji:  Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych

 

Dokumenty uważa się za dostarczone, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia     21 listopada 2017r., do godz. 16:00.

 

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


-------------------------------------------------------------------


Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektora w Dziale Lokali Użytkowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Inspektora w Dziale Lokali Użytkowych  w ramach naboru ogłoszonego dnia 08.11.2017r. 


 

Agata Maria Ługowska - Warszawa


Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalne konkursu.               


Pani Agata Maria Ługowska  w największym stopniu spełniła oczekiwania pracodawcy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień oraz przepisów dotyczących pracy na stanowisku Inspektora w Dziale Lokali Użytkowych.


 


 


 


 


  
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 08-11-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 19-12-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 19-12-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-12-2017
Liczba odwiedzin: 1140