Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Kierownik Działu Windykacji

Kierownik Działu Windykacji

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
196/NK/16
Stanowisko
Kierownik Działu Windykacji
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
15-07-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

        Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieściem.st. Warszawy

      ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat):

                                                                                                

                                                Kierownik Działu Windykacji

  

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

-   kierowanie, nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników

ZGN/ADK

 

- weryfikacja i analiza dokumentów dotyczących zaległości za najem

lokali mieszkalnych i użytkowych

 

-   monitorowanie płatności za najem lokali i dłużników

 

-   prowadzenie przedsądowej windykacji

 

- uczestnictwo w postępowaniach windykacyjnych, egzekucyjnych i

zabezpieczających wg  przyjętych procedur

 

-  współpraca z innym komórkami organizacyjnymi w ZGN Śródmieście, w tym z radcą prawnym oraz sądami  i komornikami w zakresie realizowanych zadań.

 

         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

 Miejsce pracy: praca w budynku zakładu i w jednostkach organizacyjnych

 położonych na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na   

 stanowisku. Budynki nie są wyposażone w urządzenia dźwigowe. Dojścia i

 przejścia w pomieszczeniach pracy oraz ciągi komunikacyjne w siedzibach,

 są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki

 inwalidzkie). W budynkach brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

Wymagania konieczne:

 

- wykształcenie wyższe

- staż pracy min. 5 lat

- doświadczeni na stanowisku kierowniczym min. 3 lata

- znajomość przepisów prawa regulujących zasady działalności samorządu terytorialnego,

- znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności lokali, najmu lokali i ochrony praw lokatorów

 

- znajomość obsługi komputera w zakresie MS World, Excel

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 

- łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

- dobra organizacja pracy,

- kultura osobista,

- odporność na stres,

- umiejętność pracy w zespole.

 

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu

 poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób

 niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

 zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest

 niższy niż 6%.

 

       Wymagane dokumenty i oświadczenia :

             - podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list    

                 motywacyjny

             - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

- kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

- podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)  - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)

- podpisane oświaczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Kierownik Działu Windykacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902)

 

  O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz

  obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych

  lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia

  zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają

 znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w 

 przepisach o służbie cywilnej.

 

 

  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub

 przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15 lipca 2016 r., do

 godz. 16:00, na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Kierownik Działu Windykacji

 

 Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w

 adres w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 16:00.

 

 Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Windykacji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Kierownika Działu Windykacji  w ramach naboru ogłoszonego dnia 01 lipca 2016r. 

 

 

Nie zatrudniono pracownika na przedmiotowe stanowisko.

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęły 3 oferty, które spełniły wymagania formalne konkursu.Po przeprowadzeniu procedury naboru na wskazane wolne stanowisko urzędnicze nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia. Jeden z kandydatów został wybrany w innym naborze na wolne stanowisko urzędnicze u tego samego Pracodawcy, w przypadku dwóch pozostałych kandydatów brak jest gwarancji spełnienia oczekiwań Pracodawcy w zakresie samodzielnego kierowania działem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 01-07-2016
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 02-08-2016
Zatwierdzający bzmw/ext.gkaplon 02-08-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-08-2016
Liczba odwiedzin: 1403